امروز : 1397/04/30

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
30782آشنايي مقدماتي باشنا161397/04/301397/05/15حضوري14معاونت دانشجوئي وفرهنگياستخر شهيد شاديفرساعات برگزاری
30895آمادگي جسماني121397/04/201397/05/01حضوري22معاونت دانشجوئي وفرهنگيکوي پرديس دانشگاه- سالن تربيت بدنيساعات برگزاری
30969آشنايي مقدماتي باشنا161397/04/131397/05/01حضوري16معاونت دانشجوئي وفرهنگياستخر شهيد شاديفرساعات برگزاری
31136امر به معروف و نهي از منکر41397/04/301397/04/30حضوري0معاونت آموزشيدانشکده پيراپزشکيساعات برگزاری
31223آمادگي جسماني121397/04/301397/05/04حضوري20شبكه بهداشت ودرمان خوافمجموعه سالن هاي 22بهمنساعات برگزاری


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
30858احياي قلبي و ريوي پايه41397/04/301397/04/30حضوري27بيمارستان وليعصر بردسكن (50تختخوابي )سالن كنفرانسساعات برگزاری
30859اصول گزارش نويسي و مستندسازي در پرستاري31397/04/301397/04/30حضوري37بيمارستان كودكان اكبرسالن آمفي تئاترساعات برگزاری
30874اصول گزارش نويسي و مستندسازي در پرستاري31397/04/301397/04/30حضوري38بيمارستان 128 تختخوابي موسي بن جعفر(ع)قوچانسالن کنفرانس بيمارستان موسي بن جعفر (ع)ساعات برگزاری
31019آشنايي و مهارت کار با تجهيزات پزشکي بخش مربوطه41397/04/301397/04/31حضوري20بيمارستان 17شهريور50تختخوابي سرخسسالن اجتماعات بيمارستان لقمان ساعات برگزاری
31069دستورالعمل بهداشت و شستشوي دست31397/04/301397/04/30حضوري25مركز بهداشت استانسالن جلساتساعات برگزاری
31094آشنايي با نرم افزار آزمايشگاهي سينا61397/04/301397/04/30حضوري30مركزبهداشت شماره يك شهرستان مشهدسالن کنفرانسساعات برگزاری
31124آشنايي با MSDS مواد شيميايي61397/04/301397/04/30حضوري32مديريت نظارت بر امور دارو ، غذا و آزمايشگاهسالن شماره 3-دانشکده پزشکيساعات برگزاری
31354اصول مراقبت در ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني و هموويژلانس31397/04/301397/04/30حضوري28بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
31355اصول مراقبت در ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني و هموويژلانس31397/04/301397/04/30حضوري27بيمارستان 96تختخوابي حضرت ابوالفضل العباس (ع) كاشمرسالن کنفرانسساعات برگزاری
31401شيوه هاي اطلاع يابي از انتشارات و مقالات جديد41397/04/301397/04/30حضوري41معاونت پژوهشيسالن کامپيوتر کتابخانه مرکزيساعات برگزاری

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
31416عفاف و حجاب در سبک زندگي ايراني اسلامي (گزيده اي از بيانات مقام معظم رهبري)3عمومي1397/04/301397/05/014702معاونت پشتيباني