امروز : 1396/12/27

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »


« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
130664صيانت از حقوق شهروندي4عمومي1396/12/241396/12/282830معاونت پشتيباني