امروز : 1396/08/28

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
128482يادگيري سازماني81396/08/271396/08/30غير حضوري414معاونت پشتيبانيدوره مذکور به شيوه محتوي سازي و از طريق سامانه آموزش مجازي کارکنان (سامک) برگزار خواهد شد.ساعات برگزاری
228919مديريت فرايند هاي قبل از انجام آزمايشات و ارجاع نمونه81396/08/251396/08/30غير حضوري189معاونت درماناين دوره به صورت مجازي برگزار مي شودساعات برگزاری
328923اورژانس هاي پزشکي مياني در قلب و عروق81396/08/251396/08/30غير حضوري118معاونت درماندوره به صورت مجازي برگزار مي گردد.ساعات برگزاری

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
128902تغذيه وسلامت مردان6تخصصي1396/08/211396/08/28360مركزبهداشت استان