امروز : 1395/12/04

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
125817آمادگي جسماني121395/11/281395/12/04حضوري28معاونت دانشجوئي وفرهنگيسالن ورزشي بعثتساعات برگزاری
225905سيري در نهج البلاغه61395/11/301395/12/04غير حضوري5546معاونت دانشجوئي وفرهنگياين دوره از دوره هاي مجازي آموزش کارکنان ميباشد و از طريق سامانه سامک برگزار خواهد شدساعات برگزاری
325906آشنايي با احکام شرعي61395/11/301395/12/04غير حضوري5662معاونت دانشجوئي وفرهنگياين دوره از دوره هاي مجازي آموزش کارکنان ميباشد و از طريق سامانه سامک برگزار خواهد شدساعات برگزاری


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
124993ايمني کار در مشاغل خدماتي41395/12/041395/12/04حضوري23شبكه بهداشت ودرمان چنارانسالن اجتماعاتساعات برگزاری
225361بهداشت و نظافت محيط181395/12/011395/12/04حضوري17بيمارستان منتصريهکلاس آموزشساعات برگزاری
325538نگهداري تجهيزات و کنترل کيفي ابزار پايه( ترازو،سانتريفيوژ و...)81395/12/031395/12/04غير حضوري22معاونت آموزشيدانشکده دندانپزشکيساعات برگزاری
425568بيماريهاي نوپديد وبازپديد در بارداري و زايمان121395/12/041395/12/04غير حضوري5بيمارستان امام خميني (ره)(50تختخوابي )-چارت قديمسالن کنفرانسساعات برگزاری
525585بهداشت و نظافت محيط181395/12/021395/12/04حضوري37بيمارستان شهيد كاميابواحد آموزشساعات برگزاری
625651بهداشت محيط و مديريت پسماندها41395/12/041395/12/05حضوري31شبكه بهداشت ودرمان كاشمرسالن كنفرانسساعات برگزاری
725809اصول تسهيل گري آموزشي ويژه مربيان بهورزي121395/12/041395/12/05حضوري17مركزبهداشت استانسالن اجتماعاتساعات برگزاری
825815بهداشت و نظافت محيط181395/12/021395/12/06حضوري36بيمارستان شهيد هاشمي نژادسالن کتابخانهساعات برگزاری
925918مديريت بيمارپرخاشگروتحريک پذير (ويژه کمک بهيار بخش روانپزشکي)41395/12/041395/12/04حضوري6بيمارستان 17شهريور50تختخوابي سرخسسالن اجتماعات بيمارستان لقمان ساعات برگزاری
1025927کارگاه ادغام بيماريهاي غير واگير181395/11/301395/12/04حضوري37مركزبهداشت شهرستان كاشمرسالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان کاشمرساعات برگزاری
1125930اصول کمک هاي اوليه در CPR پايه41395/12/041395/12/04حضوري46اداره اورژانس استانکلاس آموزش- بلوار خيام - معاونت درمان سابقساعات برگزاری
1225952دستورالعمل انبارگرداني سال139541395/12/041395/12/04حضوري37مديريت امورماليساختمان جديد دانشکده دارو سازيساعات برگزاری
1325961نحوه کار با اتوماسيون آماري (ويژه ستاد معاونت درمان)41395/12/041395/12/04حضوري17معاونت درمانشهرک دانش و سلامت-طبقه اول-سالن شماره يک معاونت درمان-سالن مرحوم دکتر افشاري صالحساعات برگزاری
1425976مهارتهاي غربالگري اعتياد براساس آزمونASSIS61395/12/041395/12/04حضوري38شبكه بهداشت ودرمان كلاتاتاق آموزش مرکز بهداشتي درماني کلاتساعات برگزاری
1525992کنترل عفونت41395/12/041395/12/04حضوري22بيمارستان اميداميدساعات برگزاری
1626001اخلاق حرفه اي و آداب معاشرت61395/12/041395/12/04حضوري11شبكه بهداشت ودرمان كلاتسالن اجتماعاتساعات برگزاری
1726005بهداشت و نظافت محيط181395/11/301395/12/04حضوري30مركزبهداشت شماره سه شهرستان مشهدمرکز بهداشت شماره 3ساعات برگزاری
1826009بهداشت و نظافت محيط181395/12/031395/12/07حضوري22مركز بهداشت استانسالن جلساتساعات برگزاری

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
125959طراحي سازمان کيفيت مدار41395/12/041395/12/04حضوري60معاونت پشتيبانيبيمارستان قائم -ساختمان اداري - حوزه رياست- سالن شوراساعات برگزاری

ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهنوع دورهتاریخ شروعتاریخ پایانتعداد فراگیرانواحد مجری
125993مديريت کليات بهداشت محيط 26تخصصي1395/12/021395/12/0520مركزبهداشت استان
225994تشخيص آزمايشگاهي تومورمارکرها6تخصصي1395/12/021395/12/0540مركزبهداشت استان
326007استقرار سيستم مديريت بلايا در اماکن بهداشتي و درماني8تخصصي1395/12/041395/12/09190مركزبهداشت استان