امروز : 1396/03/02

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »


ردیفکد تقويم عنوان دورهمدت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانروش برگزاریتعداد فراگیرانواحد مجریمحل اجراساعات برگزاری
126082نکات مهم در بيماريابي،مراقبت و پيگيري سل در نظام نوين سلامت61396/03/021396/03/02حضوري45مركزبهداشت شهرستان قوچانسالن مركز شماره يكساعات برگزاری
226087آشنائي با سنجه هاي اعتبار بخشي در تصويربرداري41396/03/021396/03/02حضوري34مركز آموزشي درماني قائم (عج )اتاق 1ساعات برگزاری
326098خدمات نوين سلامت ميانسالان61396/03/021396/03/02حضوري9مركزبهداشت شهرستان فريمانسالن اجتماعات مرکز بهداشتساعات برگزاری
426101خطرسنجي بيماريهاي قلبي وعروقي وانجام مداخلات لازم در نظام نوين سلامت61396/03/021396/03/02حضوري6مركزبهداشت شهرستان فريماناتاق معاون بهداشتيساعات برگزاری
526105خدمات نوين سلامت ميانسالان61396/03/021396/03/02حضوري46مركزبهداشت شماره يك شهرستان مشهدسالن کنفرانسساعات برگزاری
626111اصول دهگانه ارگونومي51396/03/021396/03/02حضوري35مركزبهداشت شماره يك شهرستان مشهدمرکز آموزش بهورزي امام رضاساعات برگزاری
726114اصول کنترل عفونت در مراکز ارايه دهنده خدمت و استاندارد IUDگذاري61396/03/021396/03/02حضوري33مركزبهداشت استانسالن اجتماعاتساعات برگزاری
826123ادغام بيماريهاي غير واگيردرخدمات نوين سلامت181396/02/311396/03/04حضوري18مركزبهداشت شهرستان سرخسمرکز آموزش بهورزي آزادگانساعات برگزاری
926150سنجه هاي اعتبار بخشي درآزمايشگاه41396/03/021396/03/02حضوري51مركز آموزشي درماني قائم (عج )اتاق کنفرانس آسيب شناسيساعات برگزاری
1026163بارداريهاي پرخطر و بيماريهاي زمينه اي61396/03/021396/03/02حضوري26مركزبهداشت شهرستان تايبادسالن کنفرانس مرکز بهداشت تايبادساعات برگزاری

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »

« اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد »